Dette er Manufacturing 4.0

Studietilbudet henter sitt navn fra «den fjerde industrielle revolusjon» (også kalt Industri 4.0) som viser til den gjennomgripende endringen og automatiseringen av industriell produksjon og planlegging. Sentralt står bl.a. maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) og Tingenes internett (IoT).
Foto: Tom Kolstad
På Fagskolen Innlandet følger vi den teknologiske utviklingen tett, og vi bygger nå opp en full fagskoleutdanning kalt «Manufacturing 4.0». Foto: Tom Kolstad

Manufacturing 4.0 er en ny utdanning som skal kunne gjennomføres modul for modul fram til en hel fagskoleutdanning på 120 studiepoeng. En student som tar alle moduler innen Manufacturing 4.0, vil oppnå høyere fagskolegrad og bli fagskoleingeniør. Samtidig skal det være mulig å «shoppe» enkeltmoduler som er spisset direkte inn mot det mest akutte behovet hos studenter og/eller bedrifter.

Utviklingen av Manufacturing 4.0 bygger på de erfaringer vi har tilegnet oss gjennom studiet Industriell Digitalisert Automasjon (Industrifagskolen med modulene Industriell intelligens, Fleksibel digitalisert produksjon og Tingenes internett og stordata). Modulene skal kunne gjennomføres nettbasert med samlinger, og prosjektet er særlig innrettet mot å øke kompetansen i små- og mellomstore bedrifter.

Utviklingen av studiet er gjennomført i et samarbeid mellom Raufoss­industrien (inkl. MTNC/Læringsfabrikken), Kongsvingerindustrien (7sterke og Høyskolestiftelsen), Totalgruppen, Total Innovation, industrimiljøet på Åndalsnes og Fagskolen i Kristiansund. Prosjektet administreres og ledes av Fagskolen Innlandet.

Fem moduler er klare

Manufacturing 4.0 er en nyutviklet utdanning, og så langt (pr. januar 2021) er fem moduler klare: 

 1. Lean – med fokus på industri 4.0
 2. Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast
 3. Smart og grunnleggende vedlikehold
 4. Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien
 5. Supply Chain Management (SCM)

De fem modulene er godkjent som en såkalt pilotordning som skal gjennomføres fram til 2023. Deretter skal påbygging skje med seks nye moduler pluss et selvvalgt hovedprosjekt.

Innholdet i de seks neste modulene er ikke endelig bestemt, men pr. i dag er de planlagt slik: 

 • Ledelse-økonomi-markedsføring (LØM)
 • Prosjektering og kvalitetsledelse
 • Industriell intelligens
 • Fleksibel digital produksjon
 • Tingenes internett og stordata
 • Industriell innovasjon og design

For ansatte i industrien

Studiet i Manufacturing 4.0 henvender seg til fagfolk som i dag er ansatt i industribedrifter. I første omgang er det særlig aktuelt for fagarbeidere i plastindustrien, da det er etablert et nært samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og ledende plastbedrifter (særlig i Møre og Romsdal). Senere vil det utvikles tilbud også for andre bransjer som f.eks. aluminiumsindustrien, stålbedrifter etc. Studiet og modulutformingen vil legge stor vekt på fleksibilitet og studentenes ønsker og behov. Studentene som tas opp, må ha fagbrev eller relevant praksis.

Målet med det nye studiet er å utvikle og forbedre fagarbeidernes kompetanse. Med økt utdanning vil de få bedre grunnlag for utformingen av egne arbeidsoppgaver. Med bredere innsikt vil de også kunne ta flere og bedre egne beslutninger, noe som vil bidra til økt selvstendighet og mindre hierarki. Studiet er derfor komponert med moduler som ivaretar både teknologi og prinsipper for ledelse og økonomistyring.

På grunn av korona-situasjonen er all undervisning ved Fagskolen Innlandet inntil videre digital.

Opptakskrav

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilsvarende relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Gjennomføring 

Modul 1 – Lean – med fokus på industri 4.0: Oppstart uke 14, 2021

 • Leanfilosofi
 • Leanverktøy
 • Leanledelse

Modul 2 – Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast: Oppstart uke 34, 2021
Søknadsfrist: 01.08.21

 • Kjemi og miljølære
 • Materiallære og produksjon

Modul 3 – Smart og grunnleggende vedlikehold: Oppstart uke 48, 2021
Søknadsfrist: 01.11.21

 • Sikkert vedlikehold
 • Total vedlikeholdsforståelse
 • Smart vedlikehold, Lean vedlikehold

Modul 4 – Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien: Oppstart uke 10, 2022

 • Gir kompetanse om bærekraft, sirkulærøkonomi, gjenbruk og mulighetene innen plastindustrien

Modul 5 – Supply Chain Management (SCM): Oppstart uke 23, 2022

 • Logistikkstyring i verdikjeden. Innkjøpsprosessen, strategisk og taktisk 
 • Salg- og forhandlingsteknikk. IKT i verdikjeden – bruk av ERP system
 • Logistikk og strategi

Kontaktpersoner:

Roy Jakobsen, mobil 911 17 260