Hopp til hovedinnhold

Forslag til utnyttelse av Hamar Næringspark Nord

Dette prosjektet er gitt oss av Dobloug Entreprenør AS, som har opsjon på et areal på Øversvea i Hamar. Reguleringsplanen for området viser fordelingen mellom ulike arealbruksformål innenfor planområdet. Prosjektets totale areal er 314,5 da. Landskapet er lite påvirket av annen virksomhet og består av skog og hogstflate. Det er lagt opp til relativt store tomter med høy utnyttelse.

To menn på tomteområde, nedhogd skog.

Prosjektgruppa skal

  • Kartlegge området slik det er i dag
  • Opparbeide egne erfaringer i de forskjellige programmene som kan brukes
  • Redegjøre for flere alternativer til utforming av området
  • Vurdere kostnader for de forskjellige scenarioer
  • Planlegge massedeponi i forhold til disponering av tomta
  • Kvalitetssikre deponi og anleggsarbeid
  • Gjøre geotekniske undersøkelser


Prosjektgruppa vurderer dette som en interessant og utfordrende oppgave. Vi har, så langt, brukt moderne teknologi, som droner, programmer som Pix 4D, Gemini Terreng, GPS innsamlinger, men også manuelle beregninger og aktuelle kalkulasjonsprogrammer.

Med arbeidene vi har utført på Hamar Næringspark, har vi sett hvor presise målinger kan bli ved bruk av teknologien nevnt ovenfor. Vi har gjennomført testing av fotogrammetri med drone. Bruken av Pix 4D, som er en unik programvare, gjorde det mulig å kartlegge mellomstore og små områder, slik som her, veldig raskt. Gemini Terreng, som er et 3D-verktøy, ble benyttet for å utarbeide forslag til utforming og masseberegning av området.

Samarbeidspartner

Oppdragsgiver er Dobloug Entreprenør AS, som er et allsidig entreprenørfirma med god kompetanse og erfaring på mange ulike områder, som infrastruktur, bygg, fundamentering og vedlikehold. Firmaets hovedbase er 2323 Ingeberg og er et av de største entreprenørfirmaene i Innlandet, med oppdrag for offentlige etater og private bedrifter i Mjøsregionen.

Les mer: www.doblougentreprenor.no

Prosjektår: 2019

Prosjektgruppe

  • Lars Barli Lier
  • Runar Tvenge Dalen