Hopp til hovedinnhold
Modul

Bylogistikk og mikrohuber

Bylogistikk handler om tilrettelegging av vareflyt inn til, ut fra, innen og gjennom et byområde med vekt på samhandlingen mellom byterminaler og sisteledd distribusjonen.

Foto: Jan Tore Øverstad

I byer har vi mange forskjellige vareleveranser med store variasjoner i volum og vekt. Utdanningen vil gi kunnskap om lokalisering av byterminaler og mikrohuber, og deres funksjoner og roller i byenes varedistribusjon. Bylogistikk må tilrettelegges på en effektiv og miljøbevisst måte og bidra til attraktive byer. Person- og godstransport konkurrerer om byrommet. Det kan føre til forsinkelser og andre ulemper for godssjåførene.

Bylogistikken handler både om leveranser i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av tungtransporten gjennom byområder. Bydistribusjon fram til sluttmottaker er krevende og utgjør en stor andel av transportkostnadene, selv om det er en liten del av det totale transportarbeidet. Godstransport har en stor del av byenes klimagassutslipp, lokal forurensning og støy.

Hva lærer du?

Utdanningen gir praktiske råd for smart bylogistikk, og viser prinsipper for byterminaler og mikrohuber. Eksempler på løsninger hentes fra bransjen og viser hvordan de inngår i verdikjeden. Bransjestandard for varelevering (BVL) benyttes til å belyse krav til adkomst, parkering og utforming av varemottak tilknyttet byterminaler, mikrohuber og lignende leveringssteder. Det blir lagt vekt på de tjenestene byterminaler og mikrohuber kan tilby lokalt næringsliv og kommuner. Varer blir levert på pall til byterminal. Der blir varene pakket om til sisteledd transport med elvaresykkel og distribuert videre til mottakerne. Samordning av leveranser står sentralt i modulen.

Følgende emner inngår i modulen:

  • Funksjonelle løsninger på byterminaler og mikrohuber. Transport- og håndteringshjelpemidler. Digitale verktøy.
  • Lovgivning og regelverk. HMS. Krav til arbeidsmiljø.
  • Tjenester tilknyttet byterminaler og mikrohuber.
  • Tekniske løsninger. 0-utslipp og miljø. «Grønn» varetransport. Returløsninger.
  • Tilleggstjenester.

Hva kan du bli?

Bylogistikk gir mange jobbmuligheter i terminalselskaper, kjøpesentre med eget varemottak og hos andre bedrifter som har egne varemottak og korttidslagre. Det er flere jobbmuligheter både med fysisk håndtering av varer, kundeservice og lederansvar for slike huber.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

11.-12. mars 2025

31. mars 2025

Forelesninger på Teams:

18. mars 2025, Teams-samling kl. 12.00-17.00

25. mars 2025, Teams-samling kl. 12.00-17.00

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.