Hopp til hovedinnhold
Foto: Tom Kolstad

Demens og alderspsykiatri

Befolkningen i Norge blir eldre, og økt alder er den største risikofaktor for å utvikle demenssykdom. En del eldre sliter også med psykiske sykdommer, noe som kan gjøre det ekstra utfordrende i eldre år. Ved demenssykdom reduseres kognitive funksjoner, noe som kan få store konsekvenser for evne til å fungere i dagliglivet.

Det er et økt behov for fagkompetanse innenfor demenssykdom, og for å gi individuell tilpasset pleie og omsorg til den som rammes og støtte til den som er pårørende. Studiet gjør deg i stand til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i sykdommens konsekvenser, den enkeltes livshistorie og sykdomshistorie. Utdanningen vil gi deg kompetanse som er etterspurt i mange deler av helsevesenet.

Hva lærer du?

Studiet består av følgende emner:

  • Etikk, kommunikasjon og samhandling
  • Aldring og psykiske sykdommer hos eldre
  • Demens
  • Organisering, system og ledelse
  • Praksis
  • Hovedprosjekt

Du får innsikt i hvordan helsetjenesten er organisert og hvilke lover og regler som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjons- og veiledningsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt.

Studiet er bygd opp med klasseromsundervisning, nettundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass eller som tradisjonell utplassering et annet sted.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir kompetanse som er etterspurt innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem, dagsenter, omsorgsboliger og andre institusjoner. Psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester har også behov for kompetansen. Uansett arbeidssted vil økt kompetanse bidra til en mer interessant arbeidshverdag der du møter krevende oppgaver med oppdatert kunnskap. Det vil være en ressurs for brukere/pasienter, pårørende og kolleger.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

  • Aktivitørfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Portørfaget

Studieavgift

Studieavgift: kr 800,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget for studenter med studiested Gjøvik, og via tilsendt faktura for andre studiesteder.