Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Tore Øverstad

Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemning

Studiet er utviklet for å møte et økende kompetansebehov og sikre stabil bemanning i samlokaliserte boliger/omsorgsboliger og institusjoner. Sentralt står aktiv omsorg som skal gi brukerne mulighet for å leve et meningsfullt liv.

Studiet vektlegger at mennesker med utviklingshemming skal møtes med respekt og verdighet, og oppleve mestring og mulighet for aktiv deltakelse i eget liv.

Hva lærer du?

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

  • Etikk, kommunikasjon og samhandling
  • Utviklingshemming
  • Teorier og arbeidsmåter i målrettet miljøarbeid
  • Organisering, system og ledelse
  • Praksis
  • Hovedprosjekt

I dette studiet vil du ha søkelys på å ta vare på brukernes selvstendighet og at de i et støttende miljø skal se muligheter framfor begrensninger. Studiet vil gi deg økt forståelse for mulige årsaker til utfordrende adferd og håndtering av det ved hjelp av adferdsanalytisk tenkning og målrettet miljøarbeid. Du vil oppleve et studium med fokus på tverrfaglig samarbeid.

Studiet kombinerer klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke som gjennomføres i tredje semester. Praksis gjennomføres på egen arbeidsplass eller som ekstern utplassering.

Hva kan du bli?

Utdanningen gjør deg kvalifisert til arbeid innen miljøarbeidertjenesten, samlokaliserte boliger/omsorgsboliger, institusjoner og andre spesialisthelsetjenester.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

  • Aktivitørfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget

Studieavgift

Studieavgift: kr 800,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget for studenter med studiested Gjøvik, og via tilsendt faktura for andre studiesteder.