Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Tore Øverstad

Palliasjon

Alvorlig syke og døende mennesker har ofte komplekse symptomer og behov, som kan kreve ekstra kompetanse for å lindre pasientens fysiske, psykiske, åndelige og eksistensielle behov. Med denne kompetansen vil du bli tryggere i møte med mennesker i krise, både pasient og pårørende.

En utdanning i palliasjon (lindrende behandling) gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende i alle aldre og uavhengig av diagnose. De som skal yte pleie og omsorg til pasientene, og overfor pårørende, må inneha kompetanse slik at de kan gi god palliativ omsorg.

Hva lærer du?

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

  • Etikk, kommunikasjon og samhandling
  • Palliasjon
  • Sykdommer og behandlingsformer til alvorlig syke og døende
  • Palliative tjenestetilbud, organisering og forløp
  • Praksis
  • Hovedprosjekt

I studiet vil det undervises om hospice-filosofiens grunnverdier og palliativ omsorg. Det er fokus på livskvalitet for å kunne fullføre livet etter individuelle behov og ønsker. Det undervises om alvorlige sykdommer, forekomst, mulige årsaker, symptomer og behandling, og hvordan dette påvirker pasienten i palliativ fase.

Studiet er bygd opp med klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den egner seg) eller som tradisjonell utplassering et annet sted.

Hva kan du bli?

De fleste jobbene finner du i kommunehelsetjenesten på palliativ enhet i sykehjem, sykehjemsavdelinger eller åpen omsorg. Du kan også jobbe innenfor spesialisthelsetjenesten på sykehusavdelinger, i poliklinikker eller på onkologiske avdelinger.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

  • Helsearbeiderfaget
  • Ambulansefagarbeider

Studieavgift

Studieavgift: kr 800,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget for studenter med studiested Gjøvik, og via tilsendt faktura for andre studiesteder.