Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Tore Øverstad

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

En bred og tverrfaglig tilnærming er viktig overfor mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. Dette studiet gir deg grunnleggende forståelse og kunnskap til å kunne møte den enkelte bruker. Den helhetlige helsesituasjon, familierelasjoner, sosiale utfordringer og nettverk er viktige temaer.

Pasienter med sammensatte helseutfordringer er et vanlig innslag i arbeidshverdagen til helsepersonell. Mange pasienter med (alvorlige) psykiske lidelser har også et rusproblem, og en stor del av pasientene med alvorlige ruslidelser har også psykiske lidelser. Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser er ingen ensartet gruppe, og samhandlingsreformen innebærer økte omsorgsoppgaver for kommunene overfor disse pasientene.

Studiet er forenlig med jobb og familieliv da undervisningen foregår en dag i uken og praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Hva lærer du?

Studiet består av 6 emner (fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt):

 • Etikk, kommunikasjon og samhandling
 • Grunnlagsforståelse, helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Ruslidelser og psykiske lidelser - kjennetegn og tilnærming
 • Organisering, system og ledelse
 • Praksis
 • Hovedprosjekt

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppe- og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den er egnet), som tradisjonell utplassering et annet sted eller som en kombinasjon

Hva kan du bli?

Du er kvalifisert for arbeid innen hjemmebasert omsorg, på boenheter som er bemannet med helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Studiet vil være nyttig for alle som jobber i helsevesenet, da man møter mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse i flere bransjer.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Aktivitørfaget
 • Ambulansefaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Portørfaget

Studieavgift

Studieavgift: kr 800,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget for studenter med studiested Gjøvik, og via tilsendt faktura for andre studiesteder.