Hopp til hovedinnhold
Rehabilitering
Foto: Jan Tore Øverstad

Rehabilitering og hverdagsmestring

Det norske helsevesenet trenger flere fagfolk med spesialisert kompetanse innen rehabilitering, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål og er et samarbeid på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere.

Flere eldre, høyere krav til helsetjenesten og mer ansvar til kommunene betyr at ressursene i dag må brukes bedre. Rehabilitering har som mål å øke livskvaliteten, og det skjer ved bruk av koordinerte og kunnskapsbaserte tiltak som skal øke funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning, arbeidsliv og sosiale sammenhenger. Rehabilitering er et fagområde i sterk utvikling og avgjørende for å lykkes med Leve hele livet-reformen.

Hva lærer du?

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

  • Etikk, kommunikasjon og samhandling
  • Funksjonsnedsettelse, (re)habilitering og mestring
  • Rehabilitering og hverdagsmestring.
  • Organisering, system og ledelse
  • Praksis
  • Hovedprosjekt

Studiet er bygd opp med klasseromsundervisning, studiebesøk, individuelt arbeid og gruppearbeid, samt et avsluttende hovedprosjekt. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den egner seg) eller som ekstern praksis et annet sted.

Hva kan du bli?

Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssentre, sykehjem og andre institusjoner, interkommunale og kommunale enheter, barnehage, SFO og skoler. Du kan også jobbe i spesialisthelsetjenesten.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

  • Aktivitørfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Portørfaget

Studieavgift

Studieavgift: kr 800,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget for studenter med studiested Gjøvik, og via tilsendt faktura for andre studiesteder.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse Rehabilitering og hverdagsmestring, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er:

26. – 28. august

30. september – 2. oktober

18. – 20. november

3. - 5. februar

31. april - 2. april

12. - 14. mai

Med forbehold om endringer.