Hopp til hovedinnhold
Potetåker i blomstring
Foto: Tom A. Kolstad

Økologisk landbruk

Økologisk landbruk er en driftsform eller produksjonsmetode som det er fastsatt detaljerte minstekrav til, og som er i stadig utvikling etter hvert som ny kunnskap kommer til.

Driftsformen innebærer et allsidig driftsopplegg med bruk av naturlige, fornybare ressurser som husdyrgjødsel, belgvekster og fôrvekster, som gjør at jordas fruktbarhet opprettholdes og på lang sikt forbedres.

Det trengs bred agronomisk fagkompetanse i kombinasjon med bedriftsøkonomisk kunnskap for å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Grunnleggende agronomisk kunnskap og ferdigheter er en forutsetning for å kunne ha utbytte av utdanningen. Det legges vekt på en praktisk tilnærming til undervisningen og læringsutbyttet for studentene. Du må regne med noe reisevirksomhet i forbindelse med samlinger og gjennomføring av praksis.

Hva lærer du?

Studiet består av tre emner som hver gir 10 studiepoeng:

  • Næringsutvikling og verdiskaping i økologisk landbruk
  • Jord- og plantekultur
  • Husdyrproduksjon

Emnene kan tas hver for seg som moduler eller samlet som en utdanning.

Fagskoleutdanningen Økologisk landbruk skal gi økt forståelse for sammenhengene og helheten i økologisk landbruk med søkelys på å ivareta en bærekraftig utnyttelse av natur- og ressursgrunnlaget for fremme av biologisk mangfold. Utdanningen gir innsikt i ulike begrep og driftsmåter som knyttes til økologisk landbruk og nærliggende driftsmåter, samt kompetanse innen næringsutvikling og verdiskaping tilknyttet økologisk produksjon

Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, praksis, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Fagskolen samarbeider tett med næringen, og foreleserne er praktiske fagpersoner.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse som kan brukes på egen gård/egen drift, i rådgivingsapparatet, som faglærer eller i salgsapparatet for økologisk landbruk.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som

  • Landbruk (agronom og voksenagronom)
  • Gartnerfag

Studieavgift

Studieavgift: kr 2 500,- per semester.

Betalingsmåte: Faktureres av studiested