Hopp til hovedinnhold
Foto: Tom Kolstad

Veiplanlegger i skogbruket

En skogsbilvei er et varig inngrep i naturen og er en kostbar investering for den som er byggherre, og derfor er det viktig at man bygger og vedlikeholder en infrastruktur som kan stå seg over tid.  

Skogbruket trenger helhetlig infrastrukturløsninger i møte med framtidas skogskjøtsel, driftsteknikk og kjøretøyer. Veiplanleggeren må evne å sette skogbruk sammen med tekniske krav for oppbygging av vei slik at veien blir en aktiv del av hvordan skogen driftes. Hensyn til miljø og ulike aspekt i forhold til skogens verdi skal også vektlegges. I tillegg må veiplanleggeren i dag ha kompetanse innen digital planlegging, kunne hente ut informasjon fra digitale databaser og kartverk og kunne ta hensyn til både skogbruket og miljø. Gode evner til å vurdere, planlegge og gjennomføre nybygging og ombygging av skogsveier er nøkkelen til en fremtidsrettet infrastruktur i skogen.

Hva lærer du?

Emner:

 • Tekniske veifag, digitale kilder og innføring i skogbruk (emne 1)
 • Veiplanlegging i praksis (emne 2)
 • Helhetlig planlegging og administrasjon (emne 3)

Studiet består av tre emner. Søkere kan ta emne 1 og 2 for seg og får, ved gjennomført og bestått emne, karakterutskrift. Emne 3 forutsetter at studenten har gjennomført emne 1. Dersom du ønsker hele utdanningen, må du søke på alle tre emnene.

Hva kan du bli?

Fagskoletilbudet «Veiplanlegger i skogbruket» er et tiltak for å heve nivået på utdanningen av veiplanleggere, der skogfag, tekniske veifag og digitale verktøy settes sammen til et studium som skal sette premissene for et effektivt og bærekraftig skogbruk. Studiet passer for deg som jobber, eller har jobbet, inn mot skognæringen eller skogforvaltning, er skogeier, jobber som rådgiver innen skogbruk, jobber eller har jobbet med anlegg/veibygging eller lignende relevant erfaring.

Kontaktperson

Marit Ruud Skolseg

Faglig leder landbruk

Opptakskrav

Opptaksvilkår er beskrevet i gjeldende Forskrift om høyere utdanning ved Fagskolen Innlandet https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113

Denne beskriver blant annet:

 • Generelt opptaksgrunnlag
 • Opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis
 • Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (Betinget opptak)
 • Opptak på visse vilkår
 • Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning
 • Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Godkjente fagbrev

Naturbruk:

 • Skogfaget (skogsoperatør)
 • Landbruk (agronom)

Bygg og anleggsteknikk:

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget
 • Anleggsgartnerfaget

Har du fagbrev som ikke er listet opp ovenfor kan dette brukes som en del av dokumentasjonen ved søknad på bakgrunn av praksis/realkompetanse.

Når er det samlinger?

Fysiske samlinger:

 • 7.-9. februar
 • 3.-5. april
 • 5.-7. juni
 • 12.-14. august
 • 24.-25. oktober

I tillegg kommer samlinger på nett.

Studieavgift

Studieavgift: kr 2 500,- per semester.

Betalingsmåte: Faktureres av studiested